گاندی آدم

  • مذكر
  • کشور
  • سودان
  • رشته
  • موسیقی, موسیقی، فلوت، برگزار کننده کنسرت و کارگاه های موسیقی
  • زبان
  • فرانسوی، انگلیسی، عربی
  • زندگی ساکن پاریس

اطلاعات تماس

زندگینامه

گاندی
آدم در سال ۶۷۹۱ در کادادای سودان چشم به جهان . گشود او نوازنده فلوت است و ۰۱ سال است که در فرانسه
زندگی
می . کند اوخالق گروه ارکست "" لما است؛ گروهی موسیقایی که به همراهی موسیقیدانانی از ساس دنیا انواع
موسیقی جاز را با موسیقی سودان تحت عنوان " نایل " گروو باز خوانی می . کند وی سعی بر این دارد که موسیقی
را وسیله ای سازد برای ایجاد همبستگی ) موسیقی برای ( همه ؛ این گروه کر، با هدف فراگیی ترانه های کرانه رود
نیل، و با همکاری شکای اروپایی اجراهای شبانه اش را برگزار می کند .