میرشکاری هورا

  • مؤنث
  • کشور
  • ایران
  • رشته
  • نقاش
  • زبان
  • Farci, anglais, français
  • 20.09.1985
  • به Zarand, Iran
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس