ابراهیمو سو

  • مذكر
  • کشور
  • سنگال, گینه
  • رشته
  • خواننده, hip-hop
  • زبان
  • فرانسوی
  • 01.03.1999
  • به Tabacounda, Sénégal
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس