آدم ابراهیم

  • مذكر
  • کشور
  • سودان
  • رشته
  • معمار, معمارى
  • زبان
  • فرانسوی، انگلیسی، عربی
  • زندگی Paris, France

اطلاعات تماس

زندگینامه

زاده ۴۸۹۱ در حوالی الفاش در سودان . است او از قومیت است که در دارفور کامل به حاشیه رانده شده . اند به
همی خاطر، وی زمانی که دانشجوی رشته معماری در دانشگاه سودان بود، مجبور به ترک تحصیل . شد او سپس
در دوبی و آدیس آبابا به عنوان دستیار دفت معماری و همچنی مهندس ناظرمشغول به کار . شد سپس به سودان
بازگشت اما دریافت که ماندن برایش غی ممکن . است او ابتدا به لیب رفت ودر ز مینه طراحی داخلی فعالیت . کرد
پس از آن در سال ۴۱۰۲ به فرانسه آمد و پس از سپری کردن مدتی در "" کاله به عنوان دانشجوی مهمان وارد
برنامه آموزش . "...." ای ان اس ای دی شد برخی کارهای وی در محل نمایش وزارت فرهنگ در کاخ سلطنت به
نمایش در آمده اند .