فستیوال نگاهی به تبعید

01.11.2019 30.11.2019
Palais de la Porte Dorée - Musée national de l'histoire de l'immigration ; Cité internationale des arts - Site de Montmartre ; Musée Eugène Delacroix ; Salle Principale ; La Dynamo des Banlieues Bleues...

فستیوال نگاهی به تبعید

در راستای سومین سالگرد فستیوال نگاهی به تبعید، کارگاه هنرمندان در تبعید از ۱-۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ به کند و کاو و پرسشگری حول مقوله زبان می پردازد. در طی این کنکاش تلاش می کند زبان را در ارتباط با خلق هنری به چالش بکشد. آثار به نمایش درآمده در این دوره فستیوال بسیار گوناگون بوده و توسط‌ هنرمندانی از جای جای جهان خلق شده اند که هر یک به نوعی تبعید را تجربه کرده اند.

برنامه های امسال فستیوال در اماکن مختلفی که کارگاه هنرمندان در تبعید را حمایت و همراهی می کنند برگزار خواهد شد. این اماکن شامل پاله دولا پورت دوره-موزه ملی تاریخ مهاجرت، موزه ملی اوژن دلاکروا، سیته انترناسیونال دزار-سایت مونمارتر، سازمان اسکاد و سالن اصلی پاریس، دینامو بانلیوز بلوز در پانتن هستند. و همچنین این فستیوال برای یک شب دراول دسامبر در دانکرک در محل لار ا لاکسیون کونتامورن تمدید خواهد شد.

شرکت در همه برنامه ها رایگان می

بیاید و زبان های جدید را تجربه کنید!

شما می توانید با تعیین وقت قبلی با هنرمندان کارگاه دیدار کرده و همچنین بازدیدی با همراهی یک راهنما ترتیب دهید.

festival@aa-e.org