کارگاه »رقص و انعطاف پذیری« با حضور مارجری دوپره طراح رقص

30.01.2019 08.02.2019
l’atelier des artistes en exil

ا یکدیگر نو آوری می کنیم. آغاز می کنیم با گوش سپردن به خویش و به جهان،
با خلق پیوندی نو بین بدن و ذهن. بینش و نوآوری.

رقص و انعطاف پذیری کنکاشی است حول پرسش هایی در زمینه انعطاف پذیری و رابطه آن با
خالقیت و نو آوری با به کارگیری رویکردی نظری و حسی.
زمان و مکان برگزاری )ژانویه الی جون۲۰۱۹ در محل کارگاه هنرمندان در تبعید(:
در هر نشست یک درمانگر حضور خواهد داشت که با تکیه بر دانش نظری و تجربه عملی پیرامون
قابلیت سازگاری و انعطاف پذیری سخن خواهد گفت. سپس طراح رقص مارجری دوپره، قطعه ای
اجرایی را پیشنهاد خواهد کرد، که رقص، روایت و مهارت های هنری چند رشته ای هنرمندان حاضر
در کارگاه را با هم می آمیزد.

برنامه کارگاه:

• جلسه نخست چهارشنبه ۳۰ ژانویه از ساعت ۱۴ الی ۳۰:۱۹
لم ترونگ )اوستیو پاتی( و مارجری دوپره طراح رقص
رقص کارگاه ۱۹:۳۰-۱۶ – شفاعت جلسه ۱۶-۱۴
• جلسه دوم پنجشنبه ۳۱ ژانویه از ساعت ۱۴ الی ۳۰:۱۹
پاسکال روسینوو دوالگ )هیپنوتراپی( و مارجری دوپره طراح رقص
رقص کارگاه ۱۹:۳۰-۱۶ – شفاعت جلسه ۱۶-۱۴
• جلسه سوم پنجشنبه ۷ فوریه از ساعت ۱۴ الی ۳۰:۱۹
پاسکال روسینوو دوالگ )هیپنوتراپی( و مارجری دوپره طراح رقص
رقص کارگاه ۱۹:۳۰-۱۶ – شفاعت جلسه ۱۶-۱۴
• جلسه چهارم جمعه ۸ فوریه از ساعت ۱۴ الی ۳۰:۱۹
لم ترونگ )اوستیو پاتی( و مارجری دوپره طراح رقص
رقص کارگاه ۱۹:۳۰-۱۶ – شفاعت جلسه ۱۶-۱۴

مارجری دوپره آثار رقص معاصرش را با تمرکز بر رویکردی بینا رشته ای گسترش می دهد. وی با
هنرمندانی در زمینه های هنری گوناگون از جمله تاتر، سینما، موسیقی و رقص همکاری می کند.
مدتی دیرین است که مارجری با تیفانی دوپره، ویدیوگرافر و عکاس مستند نیز همکاری می کند
که نتیجه این همکاری تاثیری است که کار های تیفانی بر طراحی های رقص مارجری می گذارد.