حمایت aa-e از طریق چک بانکی:

برای پشتیبانی مالی از طریق چک، می‌توانید نامه حاوی چک را به آدرس کارگاه هنرمندان در تبعید ارسال نمایید.

l’atelier des artistes en exil, 6 rue d’Aboukir, 75002, Paris, France


حمایت مالی از طریق پی پال:

جهت ارسال کمک مالی از طریق پی پال لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

www.paypal.fr/aa-e


حمایت مالی از طریق حواله بانکی:

جهت ارسال حواله بانکی از طریق لینک زیر RIB (شماره حساب)  aa-e را دانلود کرده و مبلغ مورد نظرتان را به عنوان اعانه واریز نمایید.
RIB aa-e