پارتی آن اگزیل-گالری کارگاه با مضمون “STOP WARS”

28.04.2022 29.04.2022
l'atelier des artistes en exil, 6 rue d'Aboukir, 75002 Paris

گالری موقت و اجرای کنسرت با مضمون ضد جنگ.

نمایشگاه: پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ آوریل از ساعت ۱۸ الی ۲۲

avec des œuvres de Darya Apakhonchich (Russie), Tanya Cheprasova (Ukraine), Mambo’o D27 (Angola), Mahmoud Halabi (Syrie), Omar Ibrahim (Syrie), Mohammad Imrani (Palestine), L’enga Kingo Hugor (RD Congo), Renata Litvinova (Russie), Richie Nath (Birmanie), Les pleureuses (Russie), Daria Serenko (Russie), Cristina Zaharchuk (Ukraine), Sasha Zaitseva (Ukraine)

کنسرت: جمعه ۲۹ آوریل ساعت ۲۰

  • 20h – Sasha Morozova (Ukraine), concert de piano contemporain
  • 21h – concert d’afrobeat avec Mass Basse & Mpévé band (République démocratique du Congo)
  • 22h – dj set afrohouse avec DJ Ketchup Afro (Angola) et Mikel Engel (Ukraine)

ورود با پرداخت مبلغ دلخواه

کارگاه هنرمندان در تبعید

پلاک ۶ خطابان ابوکیر، ۷۵۰۰۲، پاریس