پارتی آن اگزیل و نمایشگاه “نا پدید شدگان قهری”

01.09.2022 02.09.2022
l'atelier des artistes en exil, 6 rue d'Aboukir, 75002 Paris

کارگاه هنرمندان در تبعید از شما برای بازدید از نمایشگاه چند روزه “ناپدید شدگان قهری” دعوت می کند. این نمایشگاه با همکاری فدراسیون کنشگر یورومدیترانه علیه ناپدید شدن قهری افراد Fédération Euro-Méditerranéenne contre les Disparitions Forcées (FEMED) برگزار می شود. این نمایشگاه بازگشت به کار و مدرسه را نیز با پارتی آن اگزیل جشن خواهد گرفت.

نمایشگاه —>روزها پنجشنبه ۱ و جمعه ۲ سپتامبر ساعت ۱۸ الی ۲۲

پارتی آن اگزیل–> جمعه ۲ سپتامبر از ساعت ۲۰ الی نجمه شب

  • پینکی لی لی و عمر حیدر – موسیقی فولک میانمار
  • تیم راگا راگا (Bagada Wonson, Aribot, Big soul et Rimka Zy) به همراهی دی جی دیاوو – افروبیت، راگا و دنس هال
  • دی جی کچاپ افرو – کودورو – افرو بیت و افروهاوس