سینمای کارگاه-نمایش فیلم کوتاه

31.05.2022
l'atelier des artistes en exil, 6 rue d'Aboukir, 75002 Paris

کارگاه هنرمندان در تبعید برنامه سینمای خود را با پخش فیلم های کوتاه آغاز میکند.

Avec Paysage vide et The Fence d’Ali Zareghanatnowi (Iran), Deux sœurs d’Anna Budanova (Russie) & Le discours de Mohammad Hijazi (Syrie)

نمایش نخستین فیلم ساعت  ۱۹:۳۰
ورود رایگان

بار