دسترسی


ساعات کار دوشنبه تا جمعه 10:00 – 18:00
نهاد هنرمندان در تبعید، روزهای شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیلی عمومی بسته می باشد.
metro Marcadet – Poissonniers lignes 4 et 12
RER Gare du Nord / Magenta lignes B, D, E


راه‌های تماس

+33 (0)1 53 41 65 96
contact@aa-e.org