دسترسی

ساعات کار دوشنبه تا جمعه 20:30 – 10:00
نهاد هنرمندان در تبعید، روزهای شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیلی عمومی بسته می باشد.
metro : Sentier ou Bourse (ligne 3) / Pyramides (lignes 7 ou 14) / Étienne Marcel (ligne 4


راه‌های تماس

96 65 41 53 1(0) 33+
contact@aa-e.org