ساعات کاری

 

 

دوشنبه الی جمعه: ۱۰ الی نیمه شب

شنبه و یکشنبه: ۱۲ الی ۲۰

کارگاه هنرمندان در تبعید تعطیلات رسمی بسته است.

metro : Sentier ou Bourse (ligne 3) / Pyramides (lignes 7 ou 14) / Étienne Marcel (ligne 4


 تماس

96 65 41 53 1(0) 33+
contact@aa-e.org