22.09.2017
102 rue des Poissonniers 75018 Paris
18h - 21h

نهاد هنرمندان در تبعید از شما دعوت به عمل می آورد تا در افتتاحیه مکانی که برای هنرمندان در تبعید در خاک فرانسه اختصاص داده شده اشتراک کنید.22 سپتامبر از شش عصر تا نه شام آدرس: 102 rue des Poissonniers (…)

01.07.2017 → 12.09.2017
پاریس

فرماندهی عکاسی ملی، 2026-2016 سال 2 – ترجمه: به سمت همان یا دیگر؟ درخواست برای درخواست 2017  اصول کارگاه مدیچی در همکاری با مرکز هنرهای ملی هستند پلاستیک (Cnap) ملی عکاسی نگاه کنترل پاریس بزرگ افق ده سال (2016-2026)، ریتم (…)